Nghĩa của từ: topological type

*
kiểu tôpô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App