Nghĩa của từ: topologized

*
tôpô hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

topologized
- tôpô hoáĐộng từ BQT - Android App