Nghĩa của từ: topology

*
tôpô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

topology /tə'pɔlədʤi/
* danh từ
 - địa hình học
Động từ BQT - Android App