Nghĩa của từ: toriod

* top.
hình phỏng xuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

toriod
- (tô pô) hình phỏng xuyến