Nghĩa của từ: torse

* hh.
mặt khả triển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

torsel /'tɔ:sl/
* danh từ
 - đồ trang sức hình xoắn ốc
Động từ BQT - Android App