Nghĩa của từ: torsion balance

* vl.
cân xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

torsion balance /'tɔ:ʃn'bæləns/
* danh từ
 - (vật lý) cân xoắn
Động từ BQT - Android App