Nghĩa của từ: torsional

* vl.
xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

torsional /'tɔ:ʃənl/
* tính từ
 - (thuộc) sự xe, (thuộc) sự vặn, (thuộc) sự xoắn
Động từ BQT - Android App