Nghĩa của từ: total characteristic

* xib
đặc trưng chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App