Nghĩa của từ: total head

* Cơ.
coột nước toàn phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App