Nghĩa của từ: totalizator

* mt.
bộ tổng, bộ đếm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

totalizator /'toutəlaizeitə/
* danh từ
 - (thể dục,thể thao) máy tổng (ghi tổng số tiền và số người đánh cá để chia tiền cho người được) ((cũng) totalizer)
Động từ BQT - Android App