Nghĩa của từ: totally integrable

* hh.
hoàn toàn khả tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App