Nghĩa của từ: totally umbilical

*
điểm rốn toàn phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App