Nghĩa của từ: trace of a map

* top.
vết của ánh xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App