Nghĩa của từ: trace of a matrix

* đs.
vết của một ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error