Nghĩa của từ: trace of a surface

* hh.
vết của một mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App