Nghĩa của từ: traceable

*
vẽ được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

traceable /'treisəbl/
* tính từ
 - có thể, có thể vạch
 - có thể theo dõi qua dấu vết
 - có thể đồ lại
Động từ BQT - Android App