Nghĩa của từ: transcendence degree

* đs.
độ siêu việt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App