Nghĩa của từ: transcendental basis

* đs.
cơ sở siêu việt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error