Nghĩa của từ: transcriber

* mt.
thiết bị chép lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

transcriber /træns'kraibə/
* danh từ
 - người sao lại, người chép lại
 - (âm nhạc) người chuyển biên
Động từ BQT - Android App