Nghĩa của từ: transducer

* mt.
máy biến đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

transducer /træns'dju:sə/
* danh từ
 - (vật lý) máy biến năng
Động từ BQT - Android App