Nghĩa của từ: transfinite

*
siêu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

transfinite
- siêu hạn
= transfinite number+số siêu hạnĐộng từ BQT - Android App