Nghĩa của từ: transforrmation group

* đs.
nhóm các phép biến đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error