Nghĩa của từ: transgression

* top.
sự vượt qua

Nghĩa trong từ điển StarDict:

transgression /træns'greʃn/
* danh từ
 - sự vượt quá
 - sự vi phạm; sự phạm pháp
 - lỗi tội
 - (địa lý,địa chất) hiện tượng biến tiếp
Động từ BQT - Android App