Nghĩa của từ: transit cirele

* tv.
vòng kinh tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error