Nghĩa của từ: transition conponemt

* xs.
thành phần bước nhảy (trong phương trình của quá trình)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App