Nghĩa của từ: transition frequency

* xib.
tần số chuyển tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App