Nghĩa của từ: translation group

* hh.
nhóm các phép tịnh tiến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App