Nghĩa của từ: transmission

* vl.
sự truyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

transmission /trænz'miʃn/
* danh từ
 - sự chuyển giao, sự truyền
=transmission of news+ sự truyền tin
=transmission of disease+ sự truyền bệnh
=transmission of order+ sự truyền lệnh
=transmission of electricity+ sự truyền điện
=transmission from generation to generation+ sự truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
Động từ BQT - Android App