Nghĩa của từ: transmiting element

* xib.
phần tử truyền đạt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App