Nghĩa của từ: transmitting

* xib.
truyền (đạt)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

transmitting
- (điều khiển học) truyền (đạt)Động từ BQT - Android App