Nghĩa của từ: transmitting system

* xib.
hệ thống truyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error