Nghĩa của từ: transportation problem

* kt.
bài toán vận chuyển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error