Nghĩa của từ: trasient equilibrium

* xib.
cân bằng động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App