Nghĩa của từ: travelling wave

* vl.
sóng chạy [tiến, lan truyền]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App