Nghĩa của từ: trey

* trch.
ba điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

trey /trei/
* danh từ
 - con ba (con bài, con súc sắc)
Động từ BQT - Android App