Nghĩa của từ: triad

*
nhóm ba, bộ ba

Nghĩa trong từ điển StarDict:

triad /'traiəd/
* danh từ
 - bộ ba
 - (hoá học) nguyên tố hoá trị ba
Động từ BQT - Android App