Nghĩa của từ: triagular

*
(thuộc) tam giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

triagular
- (thuộc) tam giácĐộng từ BQT - Android App