Nghĩa của từ: trial function

* gt.
hàm cơ sở (thuộc không gian cơ sở)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error