Nghĩa của từ: triangulable

* top.
tam giác phân cực được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

triangulable
* tính từ
 - có thể quy ra ba tam giác; có thể dùng phép đo đạc tam giácĐộng từ BQT - Android App