Nghĩa của từ: triangular distrribution

* tk.
phân phối tam giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App