Nghĩa của từ: triangular matrix

* đs.
ma trận tam giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App