Nghĩa của từ: triangulated pair

* top.
cặp đã được tam giác hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App