Nghĩa của từ: triangulation

* top.
phép tam giác phân, phép tam giác đạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

triangulation /trai,æɳgju'leiʃn/
* danh từ
 - phép đạc tam giác
Động từ BQT - Android App