Nghĩa của từ: trichotomy law

* đs.
luật tam phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error