Nghĩa của từ: trigonometric

*
lượng giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

trigonometric /,trigənə'metrik/ (trigonometrical) /,trigənə'metrikəl/
* tính từ
 - (thuộc) lượng giác
Động từ BQT - Android App