Nghĩa của từ: trigonometry

*
lượng giác học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

trigonometry /,trigə'nɔmitri/
* danh từ
 - lượng giác học
Động từ BQT - Android App