Nghĩa của từ: triple point

* hh.
điểm bội ba

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error