Nghĩa của từ: triply

*
bội ba

Nghĩa trong từ điển StarDict:

triply
- bộ baĐộng từ BQT - Android App