Nghĩa của từ: trirectangular

*
có ba góc vuông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

trirectangular
- có ba góc vuôngĐộng từ BQT - Android App