Nghĩa của từ: tropical

* vl.
nhiệt đới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tropical /'trɔpikəl/
* tính từ
 - nhiệt đới
=tropical forest+ rừng nhiệt đới
=tropical heat+ nóng nhiệt đới
 - (nghĩa bóng) nồng cháy, nồng nhiệt
Động từ BQT - Android App